AAA
rss
Printvriendelijke versie

College van burgemeester en schepenen/ Vast Bureau

De gemeenteraad kiest, afhankelijk van het aantal inwoners, uit zijn midden de schepenen. In Laarne zijn dat er 4. Sinds de legislatuur 2019-2024 is ook de voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst toegevoegd aan het college.
Iedere schepen heeft zeer gevarieerde bevoegdheden, een takenpakket samengesteld op grond van hun onderlinge overeenkomst. Alle beslissingen kunnen evenwel enkel “collegiaal” worden genomen, door het college als korps.

De burgemeester wordt voorgedragen door de partijen die zetelen in de gemeenteraad. Hij wordt benoemd uit de verkozen gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een akte van voordracht, die wordt voorgelegd aan de provinciegouverneur. Deze akte moet ondertekend zijn door :

  • minstens de helft van de gemeenteraadsleden
  • minstens de helft van de gemeenteraadsleden die verkozen werden op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat-burgemeester

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Verder is hij in het bijzonder belast met de uitvoering van politiewetten en -verordeningen en eventueel ook wetten, besluiten en verordeningen van algemeen of provinciaal niveau (tenzij dit uitdrukkelijk aan het college of de raad werd opgedragen).

Een van de specifieke opdrachten van de burgemeester is die van ambtenaar van de burgerlijke stand : hij kan echter verzoeken deze bevoegdheid te delegeren aan één der schepenen.

Ook de algemeen directeur woont de vergadering van het schepencollege bij en staat in voor het opmaken van de notulen.